Prezentare Organizare Membri Program de cercetare Activităţi Programe didactice Arhiva evenimentelor Contact
Avem bucuria de a vă invita la conferința
Detalii aici.
Prezentare

Statut de funcţionare
Centrul de Cercetare, Formare şi Consultanţă Muzicală (CCM)

CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA, SEDIUL, DURATA CENTRULUI

Articolul 1. Denumirea centrului de cercetare este CENTRUL DE CERCETARE, FORMARE ŞI CONSULTANŢĂ MUZICALĂ (CCM).
Articolul 2. CENTRUL DE CERCETARE, FORMARE ŞI CONSULTANTĂ MUZICALĂ este entitate de cercetare ştiinţifică, aflată în subordinea Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, constituită în cadrul Facultăţii de Teologie Reformată linia de studii: Pedagogie Muzicală, prin hotărârea senatului Universităţii nr.308/SEN/13.05.2013, în conformitate cu Strategia Universităţii, a facultăţii, şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind înfiinţarea centrelor de cercetare în instituţiile de învăţământ superior. Centrul de cercetare este o structură autonomă, cu profil profesional, ştiinţific şi educaţional.
Articolul 3. Sediul Centrului de cercetare este în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Teologie Reformată, str. Horea nr. 7, Cluj-Napoca, România.
Articolul 4. Centrul de cercetare se înfiinţează pe o perioadă nedeterminată.
Articolul 5. Centrul de cercetare are următoarea organigramă:

 • Directorul centrului;
 • Consiliul director;
 • Departamentele centrului, care includ laboratoarele de cercetare cu personalul de cercetare – cadre didactice, masteranzi);
 • Secretarul stiintific;

Articolul 6. Conducerea centrului de cercetare este asigurată de Directorul centrului; organul deliberativ al centrului este reprezentat de Consiliul director.
Articolul 7. Departamentele centrului de cercetare sunt următoarele:

 • Departamentul de cercetare
 • Departamentul de consultanţă muzicală
 • Departamentul de formare de resurse
 • Departamentul de management şi financiar

 

CAPITOLUL II - SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CENTRULUI

Articolul 8. Centrul de cercetare are drept scop dezvoltarea de programe de cercetare pe domeniul muzical: studii muzicologice, analize muzicale, estetică muzicală, terapie muzicală, muzică religioasă, stilistică muzicală, istoriografie muzicală, folclor muzical; dezvoltare de programe de formare profesională în domeniul centrului şi acordare de consultanţă persoanelor şi instituiţiilor interesate.
Articolul 9. Obiectivele Centrului de Cercetare, Formare şi Consultanţă Muzicală sunt urmatoarele:

 • Realizarea unor studii muzicologice, de estetică muzicală şi analize muzicale;
 • Dezvoltarea unor metode de aplicare a terapiei muzicale;
 • Evaluarea şi monitorizarea practicii muzicii religioase;
 • Efectuare de cercetări ştiinţifice în domeniul istoriografiei muzicale şi a folclorului muzical;
 • Dezvoltarea de sisteme modulare de perfecţionare postuniversitară şi reconversie profesională în domeniul muzicii;

Articolul 10. Activităţile principale realizate de Centrul de cercetare pentru atingerea acestor obiective vor fi urmatoarele:

 • elaborarea şi implementarea de proiecte în specificul temelor menţionate;
 • realizarea de studii în conformitate cu obiectivele Centrului de cercetare;
 • organizarea de training-uri, cursuri de specializare sau şcoli de vară;
 • realizarea de publicaţii sau alte materiale pentru diseminarea de informaţii în conformitate cu obiectivele Centrului;
 • organizarea de întâlniri (conferinţe, mese rotunde) pe teme legate de educaţia muzicală a adulţilor;
 • alte activităţi în conformitate cu obiectivele Centrului.

Activităţile desfăşurate în cadrul Centrului se vor desfăşura pe trei direcţii :
I. Cercetare

 • Iniţierea de programe de cercetare în domeniile de studii muzicologice, analize muzicale, estetică muzicală, terapie muzicală, muzică religioasă, stilistică muzicală, istoriografie muzicală, folclor muzical;
 • Promovarea şi diseminarea pe plan naţional şi internaţional prin organizarea de conferinţe, simpozioane, dezbateri, mese rotunde şi publicaţii în reviste a rezultatelor cercetării ştiinţifice;
 • Elaborarea de cărţi, culegeri, materiale didactice prin care Centrul de cercetare să-şi aducă contribuţia la cercetarea ştiinţifică în domeniu.

II. Formare

 • Formarea resursei umane în domeniul cercetării – cadre didactice tinere, masteranzi – în vederea dezvoltării deprinderilor necesare pentru activitatea de cercetare ştiinţifică şi aplicaţii practice în domeniul Centrului;
 • Dezvoltare de programe de master în conformitate cu dinamica evoluţiei pieţei forţei de muncă şi a cererii identificate la nivelul absolvenţilor, pe domeniul specific al Centrului;
 • Dezvoltare de programe de training postuniversitar în domeniul reconversiei profesionale sau la cererea unor instituţii culturale interesate.

III. Consultanţă

 • Acordarea de consultanţă de specialitate în domeniul Centrului pentru instituţii culturale publice şi private, instituţii de specialitate ale cultelor religioase;
 • Sprijinirea cadrelor didactice, a studenţilor masteranzi în dezvoltarea de programe de cercetare pe domeniul Centrului;
 • Punerea la dispoziţia persoanelor interesate, prin pagina web a Centrului şi a lucrărilor elaborate, a rezultatelor cercetărilor desfăşurate în cadrul departamentelor;
 • Identificarea de soluţii optime în vederea dezvoltării colaborărilor pe plan local, naţional şi internaţional, între mediul academic şi mediul socio-cultural;

 

CAPITOLUL III - SURSE DE FINANŢARE, PATRIMONIUL CENTRULUI

Articolul 11. Finanţarea Centrului de cercetare este asigurată din:

 • Fonduri obţinute prin granturi sau contracte de cercetare ştiinţifică;
 • Mijloace proprii ale Centrului de cercetare obţinute din activităţile desfăşurate conform legii, având ca scop obţinerea de fonduri pentru Centrul de cercetare.
 • Fonduri rezultate din activităţile prevăzute în prezentul Statut;
 • Donaţii, finanţări şi sponsorizări, de la persoane fizice sau juridice;
 • Donaţii de bunuri materiale necesare şi utile Centrului de cercetare, primite de la persoane fizice sau juridice;
 • Activităţi de autofinanţare derulate de către colectivul Centrului în conformitate cu obiectivele generale ale Centrului şi cu prevederile legale în vigoare ;
 • Taxe percepute din activitatea de consultanţă.

Articolul 12. Resursele Centrului de cercetare vor fi alocate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare pentru :

 • cheltuieli pentru dezvoltarea bazei materiale proprii;
 • cheltuieli pentru realizarea procesului de cercetare, consultanţă şi formare;
 • taxe pentru participare la manifestări ştiinţifice de nivel naţional şi internaţional;
 • taxe de participare ca membru în asociaţii ştiinţifice de profil;
 • burse de cercetare şi instruire;
 • editarea de publicaţii, studii sau alte materiale în conformitate cu obiectivele Centrului;
 • remunerarea personalului angajat (inclusiv în sistem de cumul cu plata cu ora) pentru realizarea contractelor;
 • sau orice alte cheltuieli necesare bunei desfăşurări a activităţii Centrului de cercetare.

Articolul 13. Veniturile, bunurile imobile şi mobile ce vor fi dobândite în cadrul activităţilor iniţiate, în conformitate cu prevederile legale, se constituie în patrimoniu al Centrului de cercetare şi vor servi la realizarea obiectivelor prevăzute în statut. Accesul la folosirea resurselor materiale şi umane ale Centrului este posibilă pentru utilizatori externi prin plata unor taxe stabilite.
Articolul 14. Patrimoniul Centrului de cercetare se constituie din:

 • Echipamente, instalaţii, software, cărţi şi alte documentaţii obţinute din contracte de cercetare ştiinţifică, din alte fonduri obţinute în urma activităţii prevăzute prin prezentul statut, precum şi din granturi şi proiecte câştigate de la instituţii din ţară şi străinătate;
 • Donaţii şi sponsorizări;
 • Alte bunuri rezultate din acţiunea liber consimţită a membrilor sau donate;

CAPITOLUL IV - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

Articolul 15. Pot fi membrii ai Centrului de cercetare cadre didactice cu activitatea de bază în Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca care desfăşoară activitate de cercetare în domeniul Centrului; studenţi la masterat din cadrul facultăţii, precum şi orice persoană care lucrează în domeniul Centrului, cu condiţia de a fi implicată în cel puţin una din activităţile derulate în cadrul Centrului de cercetare. Pot fi cooptaţi în cadrul Centrului şi membri temporari externi invitaţi ca urmare a unor programe comune de cercetare. Sunt consideraţi membri fondatori ai Centrului cei care au semnat actul de constituire al acestuia. Centrul poate desemna membri de onoare, persoane fizice din ţară şi străinătate, care prin activitatea lor contribuie la creşterea prestigiului Centrului.
Articolul 16. Orice persoană care doreşte să activeze în cadrul Centrului de cercetare trebuie:

 • să-şi însuşească prevederile Statutului şi Regulamentului de funcţionare;
 • să se angajeze cu bună credinţă că va contribui la dezvoltarea Centrului de cercetare;
 • să fie acceptat prin hotărârea Consiliului director.

Articolul 17. Primirea de noi membri se face pe baza unei cereri din care să rezulte implicarea în cel putin o activitate derulată prin Centrul de cercetare, cerere ce se supune aprobării Consiliului Director.
Articolul 18. Drepturile membrilor Centrului de cercetare:

 • să aleagă şi să fie ales în organele de conducere;
 • să iniţieze şi să dezvolte programe de cercetare şi alte acţiuni în domeniul Centrului.
 • să iniţieze şi să dezvolte, cu acordul Consiliului director, relaţii de colaborare ştiinţifică.

Articolul 19. Obligaţiile membrilor Centrului de cercetare:

 • să informeze şi să supună Consiliului director proiectele de cercetare sau propuneri pentru alte activităţi pe care doreşte să le intreprindă în numele Centrului;
 • să dovedească solicitudine şi promptitudine faţă de solicitările Centrului de cercetare.
 • să participe activ şi concret la realizarea obiectivelor Centrului de cercetare;

Articolul 20. Calitatea de membru al Centrului de cercetare încetează la cerere. Calitatea de membru poate fi retrasă numai în cazuri deosebite, prin decizia Adunării Generale, luată prin vot secret cu un număr de voturi egal cu 2/3 din numărul membrilor Centrului.
Articolul 21. Pentru cazurile de încălcarea dispoziţiilor statutului sau a realizării cu superficialitate a lucrărilor, se aplică dispoziţiile Codului Muncii şi prevederile legale din domeniu.

 

CAPITOLUL V - CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA CENTRULUI DE CERCETARE.

Articolul 22. Organul de conducere al Centrului este Consiliul Director care se consideră legal constituită cu 2/3 dintre membrii săi. Adunarea Generală poate fi convocată şi în mod extraordinar la cererea Consiliul Director al Centrului sau la cererea semnată de cel puţin 10% din membrii Centrului.
Articolul 23. Adunarea Generală are următoarele competenţe :

 • Modificarea Statutului Centrului
 • Alegerea şi revocarea organelor de conducere.
 • Desemnarea membrilor de onoare
 • Excluderea membrilor din Centru
 • Aprobarea planului anual de administrare a fondurilor Centrului

Articolul 24. Conducerea Centrului este asigurată de către :

 • Directorul Centrului ales pe o perioada de 4 ani.
 • Consiliul Director al Centrului;

Articolul 25. Directorul Centrului de cercetare este ales de Adunarea Generală a Centrului;
Articolul 26. Directorul Centrului trebuie să aibă gradul de profesor sau conferenţiar universitar.
Articolul 27. Atribuţiile Directorului Centrului:

 • gestionarea problemelor curente
 • reprezentarea Centrului în relaţia cu Universitatea
 • reprezentarea Centrului în relaţiile cu alte structuri culturale, de învăţământ superior şi de cercetare din ţară şi străinătate

Articolul 28. Secretarul ştiinţific al Centrului este ales pentru un mandat de 4 ani de către Adunarea Generală a Centrului, dintre profesorii sau conferenţiarii universitari.
Articolul 29. Atribuţiile Secretarului ştiinţific al Centrului:

 • întocmeşte documentele cu privire la activitatea Centrului, publicaţii, situaţia economico-financiară;
 • preia prin delegare atribuţiile Directorului Centrului în absenţa acestuia;

Articolul 30. Consiliul director al Centrului are un mandat de 4 ani şi are următoarea componenţă:

 • director;
 • secretar ştiinţific al consiliului director;
 • şefii de departamente;
 • şefii de laboratoare;

Articolul 31. Consiliul director are următoarele competenţe şi atribuţii:

 • primeşte rapoartele anuale de activitate ale departamentelor de cercetare ale Centrului;
 • adoptă planul strategic al Centrului şi le aprobă pe cele ale fiecărui departament de cercetare pentru o perioadă de 3 ani;
 • adoptă planul anual de activitate al Centrului;
 • identifică şi face demersuri pentru atragerea surselor de finanţare pentru asigurarea funcţionării Centrului de cercetare;
 • administrează fondurile şi mijloacele fixe ale Centrului de cercetare;
 • elaborează Regulamentul de funcţionare al Centrului;
 • stabileşte departamentele Centrului, componenţa acestora precum şi atribuţiile interne;
 • rezolvă problemele curente apărute în activitatea Centrului,
 • reprezintă Centrul de cercetare în relaţiile cu terţi;
 • stabileşte sarcinile în cadrul proiectelor de cercetare, şi prin protocol, drepturile de autor;

Articolul 32. Consiliul director se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin de două ori pe semestru pentru rezolvarea problemelor curente ale Centrului de cercetare.
Articolul 33. Consiliul director ia decizii cu votul a jumătate plus unul din membrii săi. Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru toţi membrii Centrului.
Articolul 34. Departamentele Centrului au structură flexibilă, adecvată la necesităţile activităţilor care se derulează pe baza unor contracte de cercetare sau a unor oportunităţi.
Articolul 35. Departamentele şi laboratoarele sunt conduse de şefi de departamente şi de laboratoare aleşi de Adunarea Generala a Centrului de cercetare pentru un mandat de 4 ani. Atribuţiile şefilor de departamente şi de laboratoare sunt:

 • concentrarea şi stimularea eforturilor de cercetare ale membrilor colectivului;
 • conducerea operativă a activităţii de cercetare;
 • participarea la şedintele Consiliului director al Centrului;

Articolul 36. Modificări ale Statutului Centrului de cercetare sunt posibile numai cu avizul Consiliului director şi aprobarea Consiliului Facultăţii şi a Senatului Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Amendamentele la prezentul Statut pot fi propuse de Adunarea Generală a Membrilor, sau prin petiţie semnată de cel puţin 10% din membrii Centrului. Amendamentele la prezentul Statut vor fi adoptate prin votul favorabil a cel puţin două treimi din numărul membrilor Centrului.

 

CAPITOLUL VI - DISPOZIŢII FINALE

Articolul 37. Centrul de cercetare poate avea însemne proprii, diferite de cele ale facultăţii.
Articolul 38. Centrul de cercetare îşi începe activitatea în urma aprobării funcţionării de către Senatul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
Articolul 39. Centrul de cercetare se constituie pe termen nedeterminat. Dizolvarea Centrului de cercetare poate fi decisă de Senatul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca care va stabili şi destinaţia dotărilor şi fondurilor rămase după lichidare. Lichidarea Centrului şi a mijloacelor fixe şi mobile se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Articolul 40. Centrul se poate transforma în persoană juridică prin hotărârea Adunării Generale.
Articolul 41. Prezentul Statut, aprobat de Senatul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, devine cadru de funcţionare al Centrului de cercetare.